Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2017Pesachová hostina
Pesachová hostina

Pesachová hostina

10. 4. 2017

Každoročně před Velikonocemi pořádáme se studenty maturitních ročníků pesachovou večeři. 

Pesachová hostina

Každoročně před Velikonocemi pořádáme se studenty maturitních ročníků pesachovou večeři.  Letos nám jako večeřadlo posloužila aula, jelikož naše „židovská rodina“ čítala úctyhodných 24 osob. Tato večeře je vždy zážitkem, mimo jiné proto, že se studenti sami podílejí na její přípravě i průběhu – od přípravy židovských pokrmů až po různé služby vykonávané během celého večera.

Pesach je židovským svátkem svobody, dnem vzpomínky na události spojené s vysvobozením Židů z egyptského otroctví. Pesachová hostina je bohatá na symboliku: jí se při ní hořké byliny na připomínku otroctví v Egyptě, nemohou chybět placky z nekvašeného těsta (Židé podle biblického vyprávění opouštěli Egypt velmi spěšně, takže jim těsto nestačilo vykynout), víno, které je výrazem radosti a společenství, a samozřejmě beránek, jehož krví měli Židé kdysi pomazat dveře svých obydlí, aby byli ušetřeni, až bude anděl smrti procházet zemí při poslední egyptské ráně, po níž měl faraon definitivně kapitulovat a izraelský národ propustit.

Židé si tyto události každoročně připomínali, a činil tak i Ježíš, dokonce ještě večer před svým ukřižováním, když slavil se svými učedníky velikonoční večeři. Při ní ovšem pozměnil obvyklý scénář: v určité chvíli vzal do rukou chléb a prohlásil jej za své tělo, obětované za záchranu světa, a poté podal učedníkům kalich vína, o němž hovořil jako o vlastní krvi, kterou se zpečeťuje nová smlouva mezi Bohem a lidmi. Byla to slova, která odkazovala na události následujícího dne, na Ježíšovo umučení na kříži. Tato „poslední večeře“ se pak stala základem pro křesťanskou velikonoční hostinu – mši svatou – která v sobě obsahuje mnoho prvků převzatých z židovství. Slaví se při ní ale jiné vysvobození z otroctví, a sice z otroctví hříchu a věčné smrti, a jiná „veliká noc“ – noc Ježíšova zmrtvýchvstání.

Veliké díky studentům 4.A a oktávy za skvělou spolupráci při přípravě letošní pesachové hostiny a za příjemně strávený večer!

Vojtěch Loub