Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Pro studenty Jazykové certifikáty

Katolické gymnázium se v roce 2017 stalo partnerskou školou P.A.R.K Cambridge Exam Centre, které je autorizovaným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge English.

PŘÍPRAVNÉ KURZY A SEMINÁŘE KE ZKOUŠKÁM CAMBRIDGE ENGLISH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Katolické gymnázium se v roce 2017 stalo partnerskou školou P.A.R.K Cambridge Exam Centre, které je autorizovaným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge English. Bližší informace na www.zkouskypark.cz

Chceme nabídnout studentům přípravu na úspěšné složení těchto zkoušek, prohloubení znalostí a jazykových dovedností a možnost získání jazykového certifikátu. Zkoušky studentům mohou pomoci mimo jiné i při přijímacím řízení na školy v ČR i v zahraničí.

Absolvování kurzu či semináře může sloužit i hlubšímu prohloubení jazykových dovedností studenta, a proto není podmínkou přihlášení vykonání zkoušky.

 

Ve školním roce 2018/19 se budou otevírat následující kurzy a semináře:

KET (A2): 2 hodiny týdně, 64 hodin ročně, 3 900 Kč  (III, IV)                                                  

PET (B1): 2 hodiny týdně, 64 hodin ročně, 3 900 Kč (V, VI, 1. A, 2. A.)

FCE (B2): 2 hodiny týdně, 64 hodin ročně, maturitní seminář (3. A, VII)

 

Platba za kurzy může být rozdělena na dvě části. Kurzovné neobsahuje náklady na pořízení učebnice a pracovního sešitu (podle typu kurzu 450–660 Kč) a cenu jazykové zkoušky (ta není povinná a absolvování kurzu není garancí úspěchu u zkoušky).

 

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

1. KURZ (KET)

Jedná se o přípravu na komunikativní znalosti jazyka na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Žáci si prohloubí znalosti ve všech oblastech, které jsou potřebné pro všechny části zkoušky: čtení a psaní, poslech a mluvení. Doplní si a rozšíří potřebné znalosti pro úspěšné zvládnutí zkoušky. Absolvování kroužku není podmínkou ke konání zkoušky KET.

Studenti se naučí porozumět a používat základní fráze a výrazy, rozumět jednoduše psané angličtině, představit se a zodpovědět jednoduché otázky, domluvit se s anglickým mluvčím na základní úrovni v každodenních situacích.

Absolvování přípravy na jazykovou zkoušku KET by mělo studentům dodat sebedůvěru k pokračování ve studiu a přípravě na zkoušky vyšší úrovně, jako je Cambridge English: Preliminary (PET) a Cambridge English: First (FCE).

2.  KURZ (PET)

jazyková úroveň odpovídá složení státní maturity z anglického jazyka

Jedná se o přípravu na komunikativní znalosti jazyka na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) neboli Intermediate. Žáci si prohloubí znalosti ve všech oblastech, které jsou potřebné pro všechny části zkoušky: čtení a psaní, poslech a mluvení. Doplní si a rozšíří potřebné znalosti pro úspěšné zvládnutí zkoušky. Absolvování kroužku není podmínkou ke konání zkoušky PET.

Žák by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích: porozumět článkům, psát jednoduché dopisy a zhotovovat si poznámky během schůzky.

Jako příprava na zkoušku PET se procvičují tyto typy úkolů:

1. Čtení s porozuměním hlavnímu smyslu v těchto typech textů: nápisy, brožury, noviny, časopisy, cedule, vývěsní tabule, krátké maily (hlavně z oblasti nákupu zboží, služeb, návštěva muzea, výběr dovolené apod.). Žák by si přitom měl poradit s neznámou slovní zásobou a gramatickými strukturami.

2. Psaní: reakce na zprávu, neformální dopis, vyprávění v rozsahu 100 slov.

3. Poslech: porozumění hlavní myšlence, záměrům a postojům mluvících osob v nahrávkách, jako jsou monology, dialogy nebo inzeráty s tématy z každodenního života, které jsou předneseny v mírném tempu.

4. Mluvení: Reakce na běžné konverzační otázky (záliby, denní program apod.), vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu, schopnost domluvy s partnerem při rozhovoru na jednoduchá téma: simulovaná situace – prodiskutování nějakého tématu, dojednání shody či navržení řešení, popis obrázku, diskuze na dané téma (vyjádření zájmu v dané oblasti).

5. Jazyková kompetence (gramatika: modální slovesa, předložky apod.). Procvičuje se přepis dané věty, aniž by byl změněn význam.

 

3. FCE SEMINÁŘ

Seminář je zaměřen na zdokonalování jazykových dovedností studentů vyššího gymnázia a přípravu na mezinárodní jazykovou zkoušku FCE. Zkouška FCE je na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) neboli Upper-Intermediate. Na některých vysokých školách je zkouška FCE zohledňována při přijímacím řízení či nahrazuje studium jazyka ve vybraných oborech. Držitelé certifikátu získávají výhodu i v případě studia v zahraničí, kde je úspěšné složení této zkoušky jedním z požadavků pro přijetí. Závěrečná zkouška není podmínkou pro účast v semináři.

Zkouška FCE:

Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z celé zkoušky. Minimální hranice pro jednotlivé části zkoušky není určena. Je možné z jedné části získat například pouze 5 %, a přesto zkoušku složit. Pokud zkoušku složíte na 45 % - 59 %, obdržíte certifikát úrovně B1, tedy ekvivalent PET. V případě, že zkoušku zvládnete na více než 80 %, získáte certifikát C1, tedy ekvivalent CAE.

Zkouška obsahuje čtení v angličtině a použití, psaní, poslech a mluvení.

1. Čtení a použití angličtiny (1 hodina 15 minut)

Tato část zkoušky ověřuje schopnost pracovat s obsahy textů různého typu, např. knih, časopisů, novin. Kandidáti by měli být schopni textu porozumět a vyhledávat v něm konkrétní informace. Úkoly mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu nebo sestavování částí textu. V této části zkoušky se také ověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím doplnění vhodného slova do textu, transformací slov v jiný slovní druh a přeformulování vět. (40 % výsledku z celé zkoušky)

2. Psaní (1 hodina a 20 minut)

Kandidáti píší vždy dva texty. První esej v rozsahu 140-190 slov na pevně zadané téma všeobecného zájmu. U druhého textu o stejném rozsahu si může kandidát vybrat téma z několika typů textu, např. email, článek atd. (20 % výsledku celé zkoušky)

3. Poslech (40 minut)

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. Všechny nahrávky uslyší kandidát dvakrát. (20 % výsledku celé zkoušky)

4. Mluvení (14 minut)

Ověřuje se schopnost domluvit se s partnerem, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva, popř. tři zkoušení. První fáze zkoušky se zaměřuje na všeobecnou konverzaci na témata, jako je např. rodina nebo volný čas. Ve druhé části dostanou oba kandidáti dva obrázky, které asi minutu individuálně popisují a porovnávají. Třetí část je dialog mezi kandidáty na základě krátkého písemného zadání. Ústní část zkoušky je zakončena krátkým dialogem se zkoušejícím na navazující téma. (20 % výsledku celé zkoušky)