Informace o zpracování osobních údajů

GDPR


Informace o zpracování osobních údajů

Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22, 67401 Třebíč, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

- jméno a příjmení; datum narození; rodné číslo (popř. datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi či studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu; popř. místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; fotografii-snímek obličeje k vizuální identifikaci; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělávání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením zákona předávají MŠMT, CZVV, Krajskému úřadu Kraje Vysočina odboru školství, kontrolním orgánům.

Podle zvláštních zákonů se dále předávají osobní údaje zpracovávané na základě zákona jiným orgánům nebo institucím – např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, Policie ČR, Orgán sociálně–právní ochrany dětí, Generální inspekce bezpečnostních sborů a další.

O zákonných zástupcích zpracovává škola podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., odst. 2 písm. i) a za účelem komunikace se zákonným zástupcem tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, e-mail.

O zaměstnancích zpracovává škola v rámci personální a mzdové agendy a BOZP údaje dle zákona: 262/2006 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 187/2006 Sb., 155/1996 Sb., 99/1963 Sb., 89/ 2012 Sb., tyto osobní údaje:

- jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo bydliště, korespondenční adresa, telefon, rodné číslo, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, počet dětí, osobní údaje osob blízkých, vzdělání, zdravotní pojišťovna, číslo bankovního účtu, příjmy.

O jiných osobách, které jsou ve smluvním vztahu ke správci (např. dodavatelé zboží a služeb) zpracovává škola pouze údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Za účelem bezpečnosti žáků a ochrany majetku jsou z některých prostor školy pořizovány záznamy z kamerového systému školy.

Na základě informovaného souhlasu jsou dále zpracovávány:

– údaje o žácích k zajištění školních exkurzí, lyžařského a vodáckého kurzu, mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů (zejm. jméno a příjmení, adresa, datum narození, při výjezdu do ciziny i rodné číslo a číslo pasu nebo jiného dokladu) za účelem zpracování seznamu včetně předání přepravcům, ubytovatelům a dalším. Škola může sjednávat cestovní pojištění nad rámec běžného pojištění školy,

– údaje žáků k evidenci na seznamech soutěží a olympiád, které jsou dále předávány organizátorům soutěží a MŠMT,

– práce žáků, případně včetně jména, příjmení a vlastnoručního podpisu – k vystavení v prostorách školy, zveřejnění na webových stránkách školy nebo další prezentace mimo prostory školy,

– e-mailová adresa zákonného zástupce – kontaktování zákonného zástupce za účelem informačního sdělení,

– fotografie s biometrickými údaji – publikování fotek široké veřejnosti, např. na webových stránkách školy, dalšího užití na účely propagace školy a dokumentace školních akcí,

– audio/video záznam z výuky, prezentací nebo školních akcí, včetně jména a příjmení, označení třídy - publikování široké veřejnosti, např. na webových stránkách školy, dalšího užití na účely propagace školy a dokumentace školních akcí.

Způsob zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů je vždy v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet:

prostřednictvím datové schránky: ywymbjc

- e-mailem na adrese: kancelar@kgtrebic.cz

- poštou na adrese: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22, 67401 Třebíč.

- prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Hana Polanecká, e-mail: hpolanecka@kgtrebic.cz