Historie a současnost školy

Kdo jsme?


Profil školy

Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné církevní gymnázium s čtyřletým a osmiletým oborem vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské. 

Katolické gymnázium vychází z křesťanských hodnot, podporuje individualitu, toleranci, vzájemné pochopení a kritické myšlení. K důležitým cílům školy patří napomáhat žákům, aby uměli plnohodnotně žít svůj život, stali se osobnostmi vědomými si vlastní lidské důstojnosti a dokázali se flexibilně uplatnit ve společnosti. Klade důraz na přátelskou atmosféru a dobré mezilidské vztahy nejen mezi pedagogy navzájem, ale i mezi učiteli a žáky a žáky navzájem.

Image

Škola, která pomáhá plnit sny

Vytváříme pro studenty bezpečné podporující prostředí, kde se mohou rozvíjet ve svých znalostech a růst jako osobnosti. Držíme se svých hodnot a vize, v rámci které poskytujeme prostor pro vyjádření vlastní individuality. Žáky podporujeme v poznávání světa a dáváme jim možnost být sami sebou, najít svůj směr, svou cestu – ať už skrze soutěže, volnočasové kroužky, projekty nebo zahraniční stáže. Vedeme je k posílení a rozvoji jejich silných stránek a následování jejich snů. K žákům přistupujeme jako k sobě rovným, jednáme s nimi férově a nasloucháme jim. Zároveň pořádáme společenské akce, výlety a pobyty, které přináší zkušenosti, zážitky na celý život a utužují kolektiv.

V čem se škola odlišuje od jiných gymnázií?

Škola klade důraz na výuku cizích jazyků (výuka druhého jazyka už od primy, konverzace s rodilým mluvčím, týdenní intenzivní kurzy AJ a NJ a v rámci volitelných předmětů studium latiny) a na etický a osobnostní růst studentů (mj. v rámci předmětu strategie osobnostního rozvoje, etika, náboženství a pořádáním třídních teambuildingů). Škola umožňuje plnohodnotnou humanitní i přírodovědnou profilaci studentů podle jejich zájmu a volby dalšího studia na vysoké škole, což je dáno rovnoměrnou hodinovou dotací všech všeobecně vzdělávacích oborů a dále bohatou nabídkou volitelných předmětů. Při studiu se využívá také e‑learnigová forma sdílení výukových materiálů a testování. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle svých schopností a vědomostí na základě výsledků přijímacích zkoušek a hodnocení na vysvědčení ze základní školy bez rozdílu vyznání.

Studentům je nabízen bohatý výběr volnočasových aktivit (studentský klub Halahoj, sportovní kroužky, jazykové kroužky – angličtina, němčina, francouzština, ruština, italština, španělština, chemický kroužek, víkendové a prázdninové pobyty, výměnné pobyty v zahraničí, mezinárodní projekty). Studenti mají možnost účasti na mši svaté a na pravidelných duchovních obnovách.

Areál školy tvoří 12 kmenových tříd, 4 třídy pro dělenou výuku, laboratoř chemie a laboratoř biologie, 2 učebny informačních technologií, venkovní učebna, vlastní travnaté hřiště a moderní tělocvična.  Stravování je zajištěno v centrální školní jídelně.

Image

Stručná historie školy

1686
Příchod kapucínů do Třebíče
1690
Dostavěn kapucínský klášter v Třebíči
1870
Zakládání serafínských škol pro výchovu chudé mládeže
1934
Založena Serafínská škola v Třebíči
1950
Násilné zrušení kláštera i školy komunistickým režimem
1989
Konec komunistické totality
1992
Obnovení církevní školy v Třebíči, založení Katolického gymnázia v Třebíči
1993
Zahájení vyučování v provizorní budově (49 studentů ve dvou třídách prvního ročníku)
1999 — 2000
Rekonstrukce prostorů bývalého kláštera kapucínů a serafínské školy
1999
Stěhování do upravených prostorů
2000
Slavnostní žehnání školy
2002
Obnovení činnosti Klubu přátel Katolického gymnázia
2003
10. výročí působení školy ve městě
2004
Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace interiéru tělocvičny
2005
Zpracována architektonická studie pro rekonstrukci a renovaci areálu
2005
Zahájení oprav střechy a krovů kvadratury bývalého kláštera
2006
Katolické gymnázium Třebíč se stalo školskou právnickou osobou
2008
Oslava 15. výročí gymnázia
2013
Oslavy 20. výročí gymnázia
2015
Slavnostní znovuotevření školní kaple
2018
Oslavy 25. výročí gymnázia
2019
Slavnostní žehnání a otevření nové přístavby školy
2019
Katolické gymnázium získalo 1. místo v anketě Gympl Roku
2022
Oslavy 20. výročí studentského klubu Halahoj
2023
Oslavy 30. výročí gymnázia
Naši partneři

Na koho se můžeme spolehnout


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

    Podívej se, co vše ti můžeme nabídnout

    Skvělé zázemí, kvalitní a přátelští učitelé, nespočet mimoškolních aktivit a spousta dalšího.