Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Školní poradenské pracovištěNáplň práce pracovníků ŠPP
Náplň práce pracovníků ŠPP

Náplň práce pracovníků ŠPP

Na Katolickém gymnáziu Třebíč jsme rozšířili školní poradenské pracoviště. Poradenské služby mohou využívat žáci, rodiče i pedagogičtí pracovníci.

Mgr. et Mgr. Eva Šplíchalová

 •  koordinuje práci školního poradenského pracoviště
 • podílí se na plánování a realizaci aktivit zaměřených na kariérové poradenství, prevenci rizikového chovaní a na rozvoj klíčových kompetencí


Mgr. Vít Oplatek

 •  realizuje aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování
 • vede databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd


P. Vojtěch Loub

 • vede duchovní rozhovory
 • doprování na duchovní cestě
 • uděluje svátosti
 • poskytuje individuální konzultace
 • spolupracuje s ostatními pracovníky školního poradenského pracoviště


Ing. Miriam Dufková

 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané
 • spolupracuje se školními poradenskými zařízeními
 • provádí individuální šetření k volbě povolání a poskytuje individuální poradenství
 • shromažďuje a systematizuje data o žácích


Mgr. Kateřina Větrovcová

 • Poskytuje individuální konzultace a poradenství v oblasti osobních a výukových problémů
 • poskytuje žákům a pedagogickým pracovníkům krizovou intervenci
 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podílí se na mapování třídního klimatu, kariérovém poradenství


Mgr. Bc. Veronika Šibůrková

 • poskytuje individuální konzultace v oblastni osobních a sociálních problémů
 • zaměřuje se na odhalení ohrožených žáků, podporuje jejich zájem o vzdělávání
 • spolupracuje na realizaci preventivních programů, podílí se na kariérovém poradenství