Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Pro uchazečePřijímací řízení - jaro 2018
Přijímací řízení - jaro 2018

Přijímací řízení - jaro 2018

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena 1 třída prvního ročníku osmiletého gymnázia (79-41-K/81) a 1 třída prvního ročníku čtyřletého gymnázia (79-41-K/41). Bude tedy přijato 30 žáků do osmiletého a 30 žáků do čtyřletého oboru vzdělávání. 

 Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a stanovení kritérií pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019

 RŘ 1/2018                                                                                                    V Třebíči 31. 1. 2018

 

1. Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena 1 třída prvního ročníku osmiletého gymnázia (obor 79‑41-K/81) a 1 třída prvního ročníku čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41). Bude přijato 30 žáků do osmiletého a 30 žáků do čtyřletého oboru vzdělávání. 

2. Všichni uchazeči o studium v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou musí vykonat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky, kterou organizuje MŠMT ČR prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání formou písemných testů.

3. Termíny jednotné zkoušky jsou stanoveny takto:

 

 

 

Studium

 

1. termín

(Katolické gymnázium Třebíč uvedeno na přihlášce na 1. místě)

 

 

2. termín

(Katolické gymnázium Třebíč uvedeno na přihlášce na 2. místě)

 

 

Náhradní termín

k 1. termínu

 

Náhradní termín

k 2. termínu

 

Čtyřleté

 

12. 4. 2018

 

16. 4. 2018

 

10. 5. 2018

 

 

11. 5. 2018

 

Osmileté

 

13. 4. 2018

 

17. 4. 2018

 

10. 5. 2018

 

 

11. 5. 2018

 

V náhradním termínu bude moci vykonat přijímací zkoušku ten uchazeč, který se pro vážné důvody nemohl dostavit ke zkoušce v řádném termínu a svoji neúčast písemně omluvil řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu, ve kterém ji měl konat.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána všem zákonným zástupcům uchazečů na e-mail uvedený v přihlášce nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

4. Ke studiu v každém oboru bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí podle počtu získaných bodů.

5. Výsledný počet bodů je dán součtem těchto položek:

 • dosažený počet bodů z písemné zkoušky z českého jazyka (max. 50 b.) a z matematiky (max. 50 b.)
 • hodnocení prospěchu ze ZŠ dané vzorcem (2 – P1) ·10 + (2 – P2) ·10,

kde P1 je průměr známek z vysvědčení na konci předposledního ročníku ZŠ a P2 je průměr známek z vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ; zaokrouhleno na celé body (max. 20 b.). Je-li průměr horší než 2,0, nezapočítávají se záporné body, ale hodnotí se 0 body.

 • bodové hodnocení za doložené umístění v okresním a vyšším kole předmětových olympiád nebo jazykových konverzačních soutěžích:

za 1. – 2. místo             5 b.                               za 7. – 8. místo         2 b.

za 3. – 4. místo             4 b.                               za 9. – 10. místo       1 b.

za 5. – 6. místo             3 b.

V případě účasti ve více soutěžích se mohou body sčítat, max. však do 5 bodů celkem. Za umístění v uměleckých a sportovních soutěžích se body neudělují.

Maximální celkový počet dosažených bodů je 125.

6. V případě rovnosti bodů se rozhodne podle těchto kritérií:

 • součet bodů z písemné části přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky
 • počet bodů získaný v jednotném testu z matematiky
 • aritmetický průměr známek z českého jazyka a z matematiky z vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • aritmetický průměr známek z českého jazyka a z matematiky z vysvědčení na konci předposledního ročníku ZŠ
 • průměrný prospěch uchazeče dosažený v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • procentuální podíl počtu bodů za úlohy z českého jazyka ověřující porozumění textu z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • los

7. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání přiloží jako součást přihlášky ke vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.  

8. Oznámení rozhodnutí ředitele školy o výsledcích přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého studia bude zveřejněno 27. dubna 2018.  Rozhodnutí bude zveřejněno na hlavním vchodu do budovy školy a na stránkách školy www.kgtrebic.cz (pro uchazeče/výsledky), uchazeči zde budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem, které budou mít uvedené na pozvánce k přijímacím zkouškám.

9. V případě přijatých studentů se zveřejněním rozhodnutí ředitele na stránkách školy a na vchodu do budovy považuje rozhodnutí za oznámené, tzn. přijatí žáci a zákonní zástupci přijatých žáků další vyrozumění již nedostanou.

 

10. Od data zveřejnění rozhodnutí začíná plynout zákonná lhůta, kdy je nutné odevzdat zápisový lístek. Úmysl studovat na Katolickém gymnáziu Třebíč potvrdí zákonný zástupce přijatého nezletilého žáka, popř. přijatý zletilý žák, odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí v kanceláři školy na adrese Otmarova 30/22, Třebíč.

 11. Lhůta pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů končí dne 15. května 2018.

 12. V případě nepřijetí ke studiu bude možné po zveřejnění výsledků 30. dubna a 2. května 2018 od 8 do 17 h nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V tyto dny je možné osobně převzít rozhodnutí o nepřijetí a současně podat odvolání, popřípadě se poradit o dalších možnostech postupu. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 13. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno 3. května 2018 zákonným zástupcům, kteří je předchozí dny nepřevzali osobně. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Od doručení běží zákonná třídenní lhůta pro podání odvolání.

 

                                                                                                         Ing. Mgr. Vít Feldbabel

                                                                                                                 ředitel školy