Cíl sociálních stáží

Vedení školySociální stáže

V květnu 2017 proběhly poprvé na naší škole sociální stáže, jejichž cílem je nahlédnout do světa lidí s hendikepem, nemocí či jiným znevýhodněním, seznámit se se situací konkrétního člověka a doprovázet jej. Studenti 2. ročníků strávili 30 h v zařízeních sociálních služeb (domově důchodců, stacionáři pro mentálně postižené nebo v terénní domácí péči aj.). Ze stáže zpracovali esej a své zkušenosti prezentovali ostatním studentům a učitelům.

Cíl sociální stáže

 • Poznání a rozvinutí osobních kompetencí v sociální službě (učí se spolupracovat, jednat týmově, být prosociální, pomáhat druhým.)
 • Poznat a porozumět světu handicapovaných, nemohoucích či znevýhodněných lidí
 • Má jim pomoci nahlédnout do světa, ve kterém je třeba pomoci, pochopení, podpory, ve kterém nejde o úspěch a výhry
 • Seznámení se s konkrétní situací handicapovaného člověka a péče o něj
 • Cílem není poznat chod organizace a využití studentů na pomocné práce
 • Na základě zkušeností možné přehodnocení svých postojů v svém osobním životě
 • Objevení radosti ze služby bližnímu a pochopení bohatství a kvalit svého vlastního života

Metoda sociální praxe

 • Studenti si mohou vybrat, zda půjdou do domova důchodců, speciálních škol, nemocnic, dětských domovů, nízkoprahových zařízení.
 •  Je ideální, aby studentovi bylo svěřeno doprovázení jednoho člověka (dle možnosti organizace). Činnosti se pak odvíjejí dle potřeb klienta – se seniorem může chodit na procházku (i s vozíčkářem), naslouchat jeho příběhům, vyprávět si s ním, číst knihy, krmit ho apod.
 • V sociálních projektech jsou zkušenosti s tím, že během praxe vzniká důvěrný vztah, který ovlivňuje další postoje mladého člověka.
 • Pokud student absolvuje praxi ve větším kolektivu klientů (DD, MŠ….), je na zvážení vedoucího praxe, zda je vhodnější svěřit praktikantovi jednoho klienta nebo malou skupinu klientů. Rozhodující je vždy naplnění cíle – navázat vztah s konkrétním člověkem a porozumět mu.

Studenti

 • Třída Sexta a 2. ročník
 • Budou seznámeni s cíli praxe v úvodním semináři
 • Z praxe zpracovávají esej, ve které hodnotí přínos sociální praxe
 • Své zkušenosti představují formou PP prezentace ostatním studentům a učitelům
 • Podepisují slib mlčenlivosti o osobních údajích, se kterými během praxe případně přijdou do kontaktu
 • Studenti mají svého vedoucího praxe z řad zaměstnanců, který jim pomáhá se lépe v daném zařízení zadaptovat, a zároveň je informuje o tom, co mají dělat, a jejich práci kontroluje

Pracovní doba studenta je 6 hodin denně, hodinu začátku praxe určuje organizace podle svých specifik.

V průběhu praxe si studenti vedou deník praxe.

Škola odpovídá svým studentům za případné škody na zdraví a jiné škody, které při výkonu odborné praxe na pracovišti utrpěli.

Studenti jsou během výkonu praxe studenty školy a podléhají jejímu vnitřnímu řádu a dalším předpisům.

Každou případnou nepřítomnost je student povinen oznamovat odbornému i pedagogickém vedoucímu praxe.

Na závěr provede odborný vedoucí praxe se studentem vyhodnocení praxe.

Praxe studentů je s jednotlivými ústavy sociální péče zajištěna smluvně.

Praxe je vykonávána oboustranně bezplatně.